مركز مشاوره زنان

.مركز مشاوره زنان BORA به زنان* در وضعیت های اعمال خشونت و پس از ترك خانه زنان مشاوره می دهد

.این مشاوره به صورت ناشناس و رایگان است

ما به افراد زیر مشاوره می دهیم

,زنانی* كه خشونت را تجربه می كنند و می خواهند خود را در برابر آن محافظت نمایند

زنان* در معرض درگیری های منجر به جدایی

.زنانی* كه خشونت جنسی را تجربه كرده اند

,زنانی* كه پس از ترك خانه زنان مایلند برای زندگی خود مجددا از نو برنامه ریزی كنند

.بستگان و دوستان* زنانی* كه خشونت را تجربه می كنند.

.مادرانی كه فرزندان آن ها خشونت جنسی را تجربه كرده اند

.در مسائل حقوقی پس از ثبت نام تلفنی

ما در موارد زیر اطلاع رسانی می كنیم

,امكانات حمایتی در هنگام اعمال خشونت

,*پیشنهادات خاص برای زنان

مراكز مشاوره تخصصی

روان درمانی

ما موارد زیر را ارائه می دهیم

,مشاوره حضوری و تلفنی به زبان آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی

,مشاوره از طریق ایمیل و چت

.پیشنهادات گروهی

ساعات مشاوره

دوشنبه و پنج شنبه

10-14

سه شنبه 14 الی 18 و پس از هماهنگی
:تلفن مشاوره
030.9274707
www.das-beratungsnetz.de :مشاوره از طریق ایمیل /چت

030.9253773 :تلفن دفتر

030.92375266 :فكس

www.frauenprojekte-bora.de