مركز مشاوره زنان BORA

به زنان* در وضعیت های اعمال خشونت و پس از ترك خانه زنان مشاوره می دهد

این مشاوره به صورت ناشناس و رایگان است

ما به افراد زیر مشاوره می دهیم

زنانی* كه خشونت را تجربه می كنند و می خواهند خود را در برابر آن محافظت نمایند

زنان* در معرض درگیری های منجر به جدایی

زنانی* كه خشونت جنسی را تجربه كرده ان

زنانی* كه پس از ترك خانه زنان مایلند برای زندگی خود مجددا از نو برنامه ریزی كنن

بستگان و دوستان* زنانی* كه خشونت را تجربه می كنن

مادرانی كه فرزندان آن ها خشونت جنسی را تجربه كرده اند

در مسائل حقوقی پس از ثبت نام تلفنی

:ما در موارد زیر اطلاع رسانی می كنیم

مكانات حمایتی در هنگام اعمال خشونت

پیشنهادات خاص برای زنان

مراكز مشاوره تخصصی

روان درمانی

:ما موارد زیر را ارائه می دهیم

مشاوره حضوری و تلفنی به زبان آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی

مشاوره از طریق ایمیل و چت

پیشنهادات گروهی

:ساعات مشاوره

دوشنبه و پنج شنبه

14-18

سه شنبه 14 الی 18 و پس از هماهنگی

تلفن مشاوره

030.9274707

:ایمیل

beratung[at]frauenprojekte-bora.de

 

 

 

 

 

 

 

Hilfe | Help | Yardım