ما مددکار اجتماعی هستیم

ما به خانوادهه

در شرایط دشوار

بدون توجه به مذهب و ملیت آن ها

.در برلین و حومه، مشاوره می‌دهیم و از آن‌ها پشتیبانی می‌کنیم

آیا شما و فرزندانتان به کمک نیاز دارید؟

آیا در خانواده شما خشونت وجود دارد؟

آیا شما با فرزندانتان دعوا می‌کنید؟

آیا مشکلاتی در مهد کودک و مدرسه وجود دارد؟

آیا شما سؤالی در مورد آموزش دارید؟

آیا شما احساس تنهایی می‌کنید؟

آیا در مورد خانوادة خود نگران هستید؟

:تلفن

030.96248490

BORA e.V. Ambulante Hilfen

Albertinenstraße 1

13086 Berlin

wohnen[at]frauenprojekte-bora.de :ایمیل

www.frauenprojekte-bora.de

 

Hilfe | Help | Yardım